Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 3_ Abstract Photography Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 4_Abstract Photography Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 5_Abstract Photography Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 10_Abstract Photography _Oct 2017 Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 9_Abstract Photography _Oct 2017 Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No. 8_Abstract Photography Gothard_Barbara_Stimulating Mystery No.6_Abstract Photography